Tuyên bố chung đối thoại cấp cao về phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Tuyên bố được đưa ra trong Tuần lễ An ninh Lương thực và Đối thoại Chính sách cấp cao về An ninh Lương thực và Nông nghiệp Bền vững thích ứng với Biến đổi khí hậu tại Cần Thơ từ ngày 18/08/2017 đến ngày 25/08/2017

Chúng tôi ghi nhận rằng công nghệ sinh học nông nghiệp có thể được ứng dụng như một công cụ hiệu quả giúp nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông dân và bảo vệ môi trường; đồng thời đẩy mạnh an ninh lương thực và giảm bớt các thách thức từ biến đổi khí hậu.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục làm việc hướng đến đẩy mạnh việc xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, có cơ sở khoa học và khả thi để hỗ trợ cho việc phát triển, ứng dụng và thương mại hóa các thành tựu tiên tiến của công nghệ sinh học nông nghiệp vì lợi ích của các nền kinh tế APEC.

Chúng tôi khuyến khích quản lý sự khác biệt về pháp lý để phát triển các giải pháp giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm cả những vấn đề liên quan tới thương mại đối với ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ những nỗ lực hợp tác công tư để thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và thành tựu công nghệ sinh học nông nghiệp để cùng giải quyết các thách thức chung cho những nông hộ canh tác quy mô nhỏ của các nền kinh tế APEC.

Tuyên bố chung đối thoại cấp cao về phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Đánh giá bài viết