Top 10 Nghiên cứu mới nhất bạn có thể bị bỏ lỡ trong năm 2017

Báo cáo thường niên cập nhật tình hình ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học trên toàn cầu

Tình hình Canh tác cây trồng biến đổi gen trên toàn cầu năm 2016 của James C

Tổ chức Quốc tế về Tiếp thu các Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong Nông nghiệp (ISAAA) đã phát hành báo cáo thường niên cập nhật tình hình ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học (CNSH) hay cây trồng biến đổi gen (BĐG) trên toàn cầu. Báo cáo đã cập nhật những số liệu mới nhất về những lợi ích liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường của cây trồng BĐG. Báo cáo của ISAAA cho thấy ứng dụng cây trồng biến đổi gen đã giúp giảm lượng phát thải khí CO2; góp phần bảo tồn đa dạng sinh học thông qua việc giảm nhu cầu khai phá thêm khoảng 19.4 triệu ha đất nông nghiệp vào năm 2015; và giảm tác động tiêu cực từ canh tác nông nghiệp lên môi trường thông qua việc giảm 19% nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc trừ cỏ. Hơn nữa, ở các quốc gia đang phát triển, cây trồng công nghệ sinh học đã hỗ trợ giảm thiểu nạn đói khi giúp nâng cao thu nhập cho khoảng 18 triệu nông dân cùng gia đình của họ, từ đó giúp cải thiện và ổn định tài chính cho hơn 65 triệu người.

Download Báo cáo đầy đủ hoặc Xem bản tóm tắt